skip navigation

Општи услови на работење

Контакт централа

+49 211 88 26 88 26

+49 211 88 26 16 00

info.de@timocom.com

1. Општo

(1) За сите испораки и услуги од овој договорен однос важат исклучиво следниве услови. Обврските и условите на корисниците се необврзувачки дури и тогаш кога TIMOCOM тоа експлицитно не го забранува.

(2) TIMOCOM го задржува правото на измена или дополнување на условите на крајот на секој пресметковен период. TIMOCOM ќе ги информира на експлицитен начин корисниците за промените преку формуларот за плаќање или преку Smart Logistics системот. Се смета дека корисникот се согласил со измените освен доколку во најкраток рок, а најдоцна во рок од 1 месец истите не ги одбие. Во случај на безусловно плаќање на фактурата се смета дека е дадена согласност.

(3) Објаснувањата кон договорот, додатоците и промените на договорoт мора да бидат во писмена форма за да стапат на сила. Доколку страните се договорат да му го одобрат користењето на Smart Logistics системот на трето правно лице, тогаш другата страна му дава на тој корисник полномоштво за примање на образложенија од страна на TIMOCOM.

(4) Кога се наведуваат личности (на пример корисник) во овој договор, називот се однесува на сите форми (ж/м/д) .

2. Предмет на договорот

(1) TIMOCOM му дава на корисникот за периодичен надомест право на употреба на корисничка платформа (во продолжение: лиценца). Обемот на лиценцата зависи од индивидуалниот договор. TIMOCOM може, по свое дискреционо право, да му даде на Корисникот пристап до оваа платформа за корисници (во натамошниот текст: Smart Logistics систем) преку инсталиран софтвер, комбинација на корисничко име и лозинка, преку веб-најавување или интерфејс до постојната хардверска и софтверска околина на корисникот. Работењето на Smart Logistics системот се врши со помош на сервери приклучени на интернет, кои се исклучиво достапни преку онлајн поврзување.

Прекин во пристапот до врвната техника може да биде неизбежен само во период кога серверите на TIMOCOM, од технички или други причини на кои што TIMOCOM не може да влијае, не се достапни или во време кое што е неопходно за одржување на серверите заради исполнување на договорените перформанси. TIMOCOM ќе извршува одржување и ажурирање во работни денови и тоа по можност пред 7:30 часот т.е по 18:00 (ЦЕВ) како и во текот на целиот ден за време на викенди.

(2) Во случај TIMOCOM да му овозможува на корисникот пристап до Smart Logistics системот преку софтвер, тоa може да биде по сопствен избор, на пр. како понуда за преземање преку App Store® на Apple®, Google Play ™ итн. Преземањето и инсталацијата на софтверот не се дел од услугата на TIMOCOM, туку се вршат самостојно и на сопствена одговорност на корисниците. При давањето пристап преку он-лајн регистрација со корисничко име и лозинка или, на пример, најава за веб, TIMOCOM го задржува правото да наметне специфичен услов за составување лозинка или да користи локални безбедносни карактеристики, како што се постоечки техники за автентикација на оперативниот систем на крајниот уред на корисникот.

(3) Изборот, набавката и активирањето на достапниот хардвер и софтвер и врските за пренос на податоци се направени исклучиво од страна на корисникот и на негов ризик.

(4) TIMOCOM има право во рамки на понатамошниот развој и оптимизирање на своите производи да врши измени на истите, се додека истите не доведат до значајни ограничувања на перформансите.

(5) TIMOCOM може преку Smart Logistic системот на корисникот да му пренесува известувања за понуди, добиени известувања или трансакции. TIMOCOM го задржува правото да го ограничи бројот, времетраењето и сочувувањето на таквите пораки.

3. Право на користење

(1) Правото на користење на Smart Logistic системот дадено со овој договор важи исклучиво за индивидуално договорен опсег, на пр. одреден број на персонализирани пристапи или договорен волумен на податоци во претпријатието на корисникот, по експозитура, самостојна или несамостојна, и не може да се пренесе на трети лица или други преставништва.

(2) Правото на корстење се однесува на внесови и пребарувања на специфични деловни податоци од областа во вообичаеното деловно работење. Сите податоци мора да да бидат точни и мора да се докажат на барање на TIMOCOM. Реновираните или собраните податоци треба да бидат избришани, доколку не постојат законски обврски за нивно чување. Забранета е употребата за следните цели или содржина :
a) Несакани вести, како што се на пр. спам, групни прашања, општа реклама и понуди.
б) нелегални податоци, измами или заблуди. .
в) повреда на правата, како на пр. лични права, интелектуална сопственост или приватноста на трети страни.
г) поставување на збирки на податоци, особено оние кои овозможуваат креирање на профил на друг корисник.
д) внесување на програмски кодови кои влијае на функционалноста на краен уред или софтвер. .
ѓ) содржина која TIMOCOM или трети страни, како на пример. други корисници, ги попречува, малтретира или да им наштетат како што се бојкоти, верижни писма, следење, закани, навреди, клевети, дискриминација, говор на омраза, бизнис штета, изрази од сексуална природа, со претставување на бруталност, насилство или голотија.
е) содржини, кои го прекршуваат правото или моралот или за кои корисникот нема право на пренос.

(3) Податоците обезбедени од Smart Logistic системот можат да се екстрахираат исклучиво само преку постојната функција за експортирање или со печатење. За автоматизирано користење на Smart Logistic системот, било да е преку интерфејс, софтвер од трети лица, ботови, скрипти или други алатки кое отстапуват од стандардите на најкористените прелистувачи како Chrome ™, Firefox® или Internet Explorer, потребна е писмена согласност од TIMOCOM.
Сите понуди на TIMOCOM, со кои за фиксна цена гарантираат употреба во неограничена количина, потпаѓаат под принципот за фер употреба. Со овој принцип TIMOCOM сака на сите корисници да им обезбеди фер и висококвалитено корисничко искуство. Затоа TIMOCOM го задржува правто на соодветни мерки за ограничување на правото на користење на еден корисник, доколку истиот со својот индивидуален начин на употреба значително ги ограничи ресурсите на TIMOCOM, услужните капацитети, широчината и капацитетите за снимање кои се дадени на располагање. Ваквите огранувања можат да бидат на пр. кај ограничување на бројот на прегледи или трансакции про минута во врска со една лиценца или ограничување на капацитетот за чување.

(4) TIMOCOM го задржува правото да ја прекине врската на корисникот со Smart Logistic системот како и да ги избрише податоците, доколку на тој начин се спречува или се прекинува кршење на важечки закон или на доброто однесување. Истото важи и кога од страна на корисниците технички е загрозена состојбата на софтверот, на некоја апликација или на Smart Logistic системот.

(5) Доколку корисникот занемари некоја обврска од договорот, особено обврската според точка 3 (1) или (2), точка 4 (1), точка 5 (2), (4) или (5) или точка 7 (2) или (3) или доколку по опомена влезе во задоцнување поради некоја друга повреда на договорот, TIMOCOM се ослободува од обврската за пружење услуги ("забрана"), но го задржува правото на надомест од спротивната страна.

(6) Во секој случај кршењето на одредбите од договорот под точките 3 (1) или (2), или точка 5 (2), (4) или (5) корисникот сноси казна во висина од 12 месечни претплати. Докажувањето на помали штети му се препушта на корисникот.

3а. Право на користење на Smart App профили на фирмиte

(1) Smart App профили на фирмите му дозволува на корисникот, како што е договорено, можност за прегледување на постоечките податоци за компанијата на корисниците на Smart Logistic системот.

(2) Корисникот може истотака да ги додаде во Smart Logistic системот и податоците за своето претпријатие како информации и на увид на трети. Пристап до деталните податоци на другите претпријатија корисникот добива по внесувањето на податоците за сопственото претпријатие.

(3) Податоците се нудат на користење во вообичаен деловен обем во редовно деловно работење. Најстрого се забранува копирање на базата на податоци, делумно или во целост.

(4) Податоците мора да бидат актуелни. Доколку TIMOCOM дознае за непотполностите или неправилностите на податоците на корисниците, TIMOCOM може да го информира за таа грешка. Доколку корисникот не ги исправи или не ги дополни своите податоци во рок од 7 дена од приемот на информацијата од TIMOCOM, TIMOCOM има полномоштво од корисникот, но не е обврзан, да ги промени или дополни неговите податоци во негово име и на негова одговорност во склад со официјалните податоци на централен регистар.

(5) TIMOCOM го задржува правото при кршење на наведените одредби (3) и (4) да ги блокира податоците на корисникот како и пристапот на корисникот до Smart App профили на фирмите.

(6) Договорниот однос од кој што произлегува обврска за плаќање, почнува со потпишување на договор за лиценца од двете страни или со писмена потврда од страна на TIMOCOM а може да биде раскинат од двете страни по редовен пат и без наведена причина со отказен рок од 14 дена пред крајот на календарскиот месец. Времераењето на договорот изнесува 1 месец и се продолжува секогаш за 1 месец, доколку договорот не е пред тоа уредно раскинат од една од страните.

3б. Право на користење на Smart App утовари и на Smart App утоварен простор

(1) Smart App утовари и утоварен простор му овозможува на корисникот преку Smart Logistic системот, доколку е така договорено, да нуди утоварен простор и утовари, како и да има увид во понудата на утоварен простор и утовари за меѓународен патен транспорт.

(2) Внесот се врши во потполност, во едноставни чекори, без дополнителни прзни полиња или знаци кои што служат за нагласување и со правилни внесови во предвидените полиња за внес. TIMOCOM го задржува правото автоматски да ги избрише внесовите на податоци коишто не ги исполнуваат тие критериуми, односно насоките и цифрата 3 став 2.

(3) Договорниот однос од кој што произлегува обврска за плаќање, почнува со потпишување на договор за лиценца од двете страни или со писмена потврда од страна на TIMOCOM а може да биде раскинат од двете страни по редовен пат и без наведена причина со отказен рок од 14 дена пред крајот на календарскиот месец. Траењето на договорот изнесува 1 месец и се продолжува секогаш за 1 месец, доколку не е претходно раскинат по редовна постапка од некоја од договорните страни.

3в. Право на користење на Smart App релации и трошоци

(1) Smart App релации и трошоци овозможува, долколку е договорено, пренос на податоци кон корисниците за приказ на карти и пресметка на онлајн релации. Сите прикази на картите се - како и сите географски карти - подложни на постојани промени и никогаш не ја отсликуваат реалноста во потполност. TIMOCOM значи не должи осигурување дека приказот на картите и другите податоци се исправни. Договорната обврска на TIMOCOM се ограничува на достапност, обработка и визуелизација на податоците за корисникот.

(2) Податоците и информациите прикажани во Smart App релации и трошоци се набавуваат од трети лица. TIMOCOM го задржува правото на раскин на договорот во случај на неточна или ненавремена самостојна испорака, освен ако корисникот може да ја докаже вината на TIMOCOM.

3) Smart App релации и трошоци е во можност при барањето на целите да приоретизира по наведените називи на местата или поштенските броеви. Притоа се можни резултати од пребарувања со отстапувачки називи на места или повеќе одговори. TIMOCOM не должи исправен автоматски избор на посакуваното место преку програмата. TIMOCOM истотака не презема гаранција за исправноста и потполноста на сродните податоци како на пр. поштенски броеви, податоци за улици или други дополнителни информации. Картите се подложни на промени во зависност од техничката состојба. Не постои гаранција за податоците, како ни за потполната исправност и состојба на картите.

4) Материјалот на картите и другите сродни податоци (сателитски слики, информации за патарини, ограничувања во сообраќај, интересни места итн.) се добиваат од давателите на лиценци. Картите и функционалностите се заштитени со авторски права и се исклучиво во сопственост на TIMOCOM и/или на неговите даватели на лиценци и партнери и се осигурани со меѓународни договори и со други државни закони, во коишто се користат. TIMOCOM му гарантира на корисникот непренослива, неексклузивна подлиценца на таквите карти кои што се користат во производите на TIMOCOM, исклучиво за интерна употреба на корисникот. Корисникот не смее да ги копира, разделува, издвојува ниту да направи производи изведени од тие карти. Корисникот не смее во потполност или делумно да го изведе изворниот код, изворните датотеки или структурата на картите, како ни да пробува таков извод, билу преку повторна конструкција, разделување, декомпилација или на друг начин. Корисникот не смее да ги користи производите за водење услужно претпријатие или за други цели, кои вклучувааат преработка на картите преку други личности или единици. Корисникот не добива права на сопственост, тие остануваат кај давателите на лиценци. Напомената за copyright-от, податоците за изворот или за сопственоста на картата во или на картата не смее да биде променета, скриена или избришана.

(5) Доколку трети добавувачи, кои постоеле при потпишувањето на договорот, ја зголемат цената во однос на TIMOCOM, TIMOCOM има право цените односно лиценците коишто се плаќаат, сразмерно да ги зголеми за корисниците. Зголемувањето на цената стапува на сила 4 седмици пред првиот ден во месецот по добивање на образложението. Доколку поскапувањето на преплатата за користење на Smart App релации и трошоци за паметни апликации надмине 10% во рок од една календарска година, корисникот има право на вонреден отказ во рок од 2 недели, по добивањето на известувањето за поскапување на цената.

(6) TIMOCOM го задржува правото по сопствена проценка да ги модифицира, проширува или повторно да ги уредува приказите на картите и податоците, вклучувајќи ги и способностите и спецификациите за приказ на картите и дополнителните функции во врска со картите. TIMOCOM нема обврска да достави или да спроведе работа на одржување, исправување грешки, коректура (patch), ажурирање (update) или подобрување (upgrades).

(7) Дополнително,важат и овие услови за крајниот корисник (HERE Nutzungsbedingungen)

(8) Договорниот однос, од кој што произлегува обврската за плаќање, почнува со потпишување на договор за лиценца од двете страни или со писмена потврда од страна на TIMOCOM а може да биде раскинат од двете страни по редовен пат и без наведена причина со отказен рок од 14 дена пред истекот на календарскиот месец. Траењето на договорот изнесува 1 месец и се продолжува секогаш за 1 месец, доколку не е претходно раскинат по редовна постапка од некоја од договорните страни.

3г. Право на користење на Smart App следење на возила

(1) 1) Паметната апликација за следење на возила му дозволува на корисникот, доколку е договорено, пристап до функционалноста на телематиката со која ќе може да пристапува до позициските радио или сателитски податоци на сопствените возила, како на пр. Податоци за позицијата на Глобалниот систем за позиционирање (GPS), пренесени од постојните уреди за следење или податоците од сензорите на другите системи на возила, во Smart Logistics системот (во натамошниот текст: поставување) и може да овозможи прикажување на неограничен број пати за себе а временски ограничено на другите корисници на Smart Logistics системот (во натамошниот текст: прегледувач). Исто така Smart App следење на возила му овозможува на прегледувачот приказ на податоци од уредот за следење на возила на други корисници, по добивање соодветна дозвола. Неопходен составен дел за прикажување на овие податоци е и договор за обезбедување со понудувувач на телематика за поставување, како и лиценца за Smart App следење на возила или соодветно споредлива алатка за прикажување на карти, кое може да биде поддржано од страна на интерфејсот Smart API следење на возила на TIMOCOM.

(2) Корисникот се обврзува, доколку му потврдил на прегледувачот приказ на податоци од системот за телематика на возила на неговото возило, да му ги дава без прекин тие податоци на располагање во текот на договорениот временски период во рамки на актуелната состојба на техниката. Самиот корисник е одговорен за исправен и навремен пренос на податоци на TIMOCOM.

(3) Користење и преработка на податоци од телематските системи на возила во туѓи возила, кои што не се трајно изнајмени или користени од страна на корисникот, не е дозволено, доколку не е во рамките на одобрението според наведениот став 1 помеѓу 2 корисници на Smart Logistics системот. За превземањето на податоците за телематика од подизведувачи кои работат за корисникот на постојана основа или со приближна редовност, потребно еодобрување од ТИМОКОМ. Во случај на прекршување на овој став TIMOCOM има право да ги блокира податоците на дадените телематски ситеми.

(4) Телематските податоци смеат исклучиво да бидат употребени за координација на употребата на соодветното возила односно телематските системи во рамки на целите за кои што е наменета услугата. Не е дозволено, премостени телематски ситеми во рамките на услугата да се именуваат со јасни имиња на вистински личности ( на пр. име на возач)

(5) Корисникот ги известува сите лица опремени со телематска систем, пред почетокот на употребата, за доделената согласност за обработка на податоци од страна на ТИМОКОМ, видот на обработените податоци, целта и времетраењето на обработката, компаниите вклучени во обработката на податоците и можноста да го прекинат трансферот на податоци.
Ако законите што се применуваат бараат од корисникот согласност од лицата опремени со телематски систем, корисникот ќе обезбеди во писмена форма дека сите потребни согласности или какви било дозволени алтернативи (на пр. работни договори ) се според важечкиот закон. Корисникот мора да ги сочува соодветните докази во временски период од 2 години по завршувањето на траењето на договорот и на барање на TIMOCOM да го врачи оригиналот.

(6) Доколку корисникот ги прекрши прописите за заштита на податоци, пред се од г.н став 4, односно став 5, TIMOCOM има право моментално да го откаже договорот со корисникот. Корисникот во целост го ослободува TIMOCOM од побарувања кои што резултираат во врска со непочитување на прописите за заштита на податоци настанати од страна на корисникот, пред се од г.н став 4, односно став 5.

(7) Договорниот однос, од кој што произлегува обврската за плаќање, почнува со потпишување на договор за лиценца од двете страни или со писмена потврда од страна на TIMOCOM а може да биде раскинат од двете страни по редовен пат и без наведена причина со отказен рок од 14 дена пред истекот на календарскиот месец. Траењето на договорот изнесува 1 месец и се продолжува секогаш за 1 месец, доколку не е претходно раскинат по редовна постапка од некоја од договорните страни.

3д. Право на користење на Smart App тендери

(1) Smart App тендери му овозможува на корисникот, доколку е договорено, опција за убјавување на постојани налози од секторот транспорт и логистика до целната група што ќе биде избрана од него (во натамошниот текст: објавувач), т.е да може да објавува податоци за тендер (во натамошниот текст: понудувач). Smart Апликацијата му овозможува на корисникот да може да се врши опис на понуди, нивно прибирање за подготовка на независно склучени договори, како и нивна обработка и пренос.

(2) Правото на користење за објавувачот на тендери почнува со приемот на уплатата на првата фактура од TIMOCOM или со одобрувањето на пристап до апликацијата преку TIMOCOM.

(3) Тендерот не представува обврзувачка понуда, туку повик за давање понуди и не представува должност за склучување договор. Објавувачот прима на знаење дека понудената цена се однесува исклучително само на понудената услуга од негова страна. Важечки договор стапува на сила само по меѓусебен договор помеѓу давателот на утовари и понудувачот.

(4) Понудувачот е врзан за својата понуда на период од 1 месец по истекот на тендерот.

(5) TIMOCOM го задржува правото да врши проверка на тендерските понуди најдолго 2 работни дена по објвувањето, како и да врши проверка на понудите на понудувачите во однос на исправност, потполност и во однос на исправност, потполност и заклучивост. Понудата се смета за нелегитимна во случај да крши важечки права или владини забрани, права на трети лица или добрите обичаи. Понудата се смета за непотполна кога недостасуваат значајни договорни делови или неопходни информации како на пр., соодветни одобренија или лиценци за изведување. Понудата се смета за неодлучувачка доколку на пр. доминира рекламнaта компонента или доколку се однесува исклучиво на поединечен транспорт.

(6) Доколку TIMOCOM, дури ако тоа и дополнително се случи, утврди дека прекршен е став 5 од страна на понудувачот или налогодавачот, TIMOCOM го задржува правото да го избрише тендерот од Smart апликацијата, да го стопира, или да не го објави, при што го задржува правото на надомест.

(7) TIMOCOM го задржува правото да ги објави исклучиво оние тендерски понуди на Smart апликацијата од понудувачи кои поседуваат најмалку просечен бонитет од признато кредитно биро и против кои што нема познати околности коишто би можеле конкретно да го загрозат финансиското одвивање на понудите. Просечна оценка на бонитетот одговара на пример, приближно на индексот поголем од 300 кај Creditform e.V. во Германија, “B” кај Euler Hermes Kreditversicherungs-AG ili „R“ кај Coface AG во Европа. Доколку вредноста на бонитетот на објавувачот падне под овие вредности во текот на траењето на тендерот, или доколку TIMOCOM добие информации за околности кои можат да ја загрозат подоцнежната исплата на објавените тендери, TIMOCOM може да ја прекине или да ја суспендира понудата од моментот на сознание за намалената оценка се до решавање на смалениот бонитет.

(8) TIMOCOM има право да го преземе преносот на понудите кон тендерот или истовремена проценка на тендерот поради порамнување на барањата за овој тендер од страна на TIMOCOM.

(9) TIMOCOM има посебен простор за прашањата на потенцијалните понудувачи за одреден тендер. TIMOCOM го задржува правото да го продолжи времетраењето на тендерот за онолку време кое што е потребно за да се одговори на прашања за кои е потребно повеќе од еден работен ден. TIMOCOM исто така го задржува правото да ги избрише записите, кои што се во спротивност со број 3 став 2 од овие услови.

(10) За сите информации и понуди на корисникот во контекст на тендер, кој TIMOCOM го објавува или препраќа преку Smart апликацијата, исклучиво е одговорен само корисник. TIMOCOM не дава никаква гаранција за оваа информација или за исполнување на добиените договори или договори за доверливост и нема да стане договорна страна. TIMOCOM не може да ги гарантира информациите и работата на понудувачите, особено ако биле поканети на барање на тој што го објавил.

(11) TIMOCOM го задржува правото на бришење на внесови од страна на понудувачите како и на одбивање на проследување, доколку дојде до факти кои укажуваат на директно загрозување на перформансите на понудувачите, односно доколку постојат законски или регулаторни причини кои што ќе го оневозможат сам да ја исполни тендерската обврска. TIMOCOM има право на бришење и на оние внесови или на одбивање на проследување на таквите внесови, кои не стопанисуваат во сопственото име и не користат сопствена сметка.

(12) Договорниот однос, од кој што произлегува обврската за плаќање, почнува со потпишување на договор за лиценца од двете страни или со писмена потврда од страна на TIMOCOM а може да биде раскинат од двете страни по редовен пат и без наведена причина со отказен рок од 14 дена пред истекот на календарскиот месец. Алтернативно, договорниот однос може да биде образложен со поединечен договор и се завршува автоматски со завршувањето на тендерот, без неопходно раскинување. Павото на употреба на понудувачот кој е поканет на учество на тендер од страна на тендер налогодавач се завршува со завршувањето на периодот за понуда, без потреба за посебно најавување на крајот, инаку произлезено од договорот за лиценца.

3ѓ. Право на користење на Smart App складиштен простор

(1) Smart App складиштен простор му овозможува на корисникот - доколку е договорено - понудување на складишни капацитети и увид во понудените складишни капацитети. Објавата на понудите може да се врши преку Smart Logistics системот, и преку јавно достапната интернет страница на TIMOCOM, како и преку www.portatio.com.

(2) Застарените податоци треба веднаш да се избришат. Внесот се врши во потполност во едноставни чекори, без дополнителни празни полиња или знаци кои што служат за нагласување и со правилни податоци во предвидените полиња за внес. TIMOCOM го задржува правото автоматски да ги избрише внесовите на податоци коишто не ги исполнуваат тие критериуми, односно насоките според број 3 став 2.

(3) Договорниот однос од кој што произлегува обврска за плаќање, почнува со потпишување на договор за лиценца од двете страни или со писмена потврда од страна на TIMOCOM а може да биде раскинат од двете страни по редовен пат и без наведена причина со отказен рок од 14 дена пред крајот на календарскиот месец. Траењето на договорот изнесува 1 месец и се продолжува секогаш за 1 месец, доколку не е претходно раскинат по редовна постапка од некоја од договорните страни.

3е. Право на користење месинџер

(1) Месинџерот му овозможува на корисникот, дококлу е договорено, во рамките на Smart Logistics системот да испраќа пораки на друг корисник којшто е регистриран за оваа опција.

(2) Месинџерот не е замена за вообичаените начини на комуникација, а посебно не е соодветна за емитирање итни повици или слични предупредувања до одговорните тела и институции.

(3) За користење неопходно е отварање и одржување на кориснички профил. Со активирање на месинџерот, корисникот може на Smart Logistics системот да биде прикажан како подготвен за примање на пораки. За содржината на испратените пораки одговорен е исклучиво дотичниот регистриран корисник. Пораките коишто ги испраќаат корисниците не представуваат став на компанијата TIMOCOM ниту пак се согласува со нив, ниту ги поддржува.

(4) TIMOCOM не гарантира дека пораката ќе дојде до својата цел. Исто така не се гарантира дека личноста која е наведена како испраќач или примач на пораката навистина е и личноста која ги прима и испраќа пораките.

(5) TIMOCOM го задржува правото, но не е обврзан, во склад со правилата за доверливост во телекомуникациите, да ги проверува пораките на корисниците и во случај на кршење на одредбите од број 3 (2) на овие услови на користење, таквите пораки да ги блокира или да ги оневозможи податоците на корисникот или пристапот на корисникот до месинџерот.

(6) Корисникот се согласува со тоа дека преку користење месинџерот, пораката која што ја испраќа преку опцијата за испраќање и примање пораки по правилата за доверливост во телекомуникациите, TIMOCOM ја чува на серверот во период до 3 месеци заради испраќање до избраниот корисник и за да му овозможи да ја прикаже пораката. TIMOCOM ја задржува пораката за корисникот на серверот додека пораката, по желба на сите корисници кои учествуваат во комуникацијата не се избрише, или кога ќе поминат најмалку 3 месеци од креирањето и испраќањето на пораката, доколку не е поинаку пропишано, уредено или применливо според законот, правно или институционално. По истекот на временскиот рок за чување на пораката, корисникот мора да смета на бришење на пораката без претходно известување.

(7) За придржување до евентуални обврски во врска со чувањето, одговорен е исклучиво корисникот. За ова корисникот ја има на располагање опцијата за печатење којашто овозможува одвоено чување на документацијата.

(8) Договорниот однос, од кој што произлегува обврската за плаќање, почнува со потпишување на договор за лиценца од двете страни или со писмена потврда од страна на TIMOCOM а може да биде раскинат од двете страни по редовен пат и без наведена причина со отказен рок од 14 дена пред истекот на календарскиот месец. Траењето на договорот изнесува 1 месец и се продолжува секогаш за 1 месец, доколку не е претходно раскинат по редовна постапка од некоја од договорните страни.

3h. Право на користење на Smart API транспортна берза

(1) Smart API транспортна берза им овозножува на корисниците, доколку е така договорено, поврзување помеѓу постоечкиот транспорт-менаџмент-системски софтвер кај корисникот (во продолжение: ТМС) и Smart Logistics системот. Притоа Smart API транспортна берза извршува функција на интерфејс со чија помош се разменуваат податоци помеѓу ТМС на корисникот и Smart Logistics системот.

(2) Не содржи графичка корисничка површина. За прикажување на содржините на Smart Logistics системот може да биде потребно договарање на понатамошни лиценци.

(3) Поврзувањето на дадениот ТМС на корисникот со Smart API транспортна берза а со тоа и на Smart Logistics системот, се врши на сопствена одговорност на корисникот. TIMOCOM може тука да го поддржи корисникот со давање на располагање на технички опис на интерфејсот на производот. Техничкиот опис на производот не е составен дел на овој договор. Не се гарантира дека техничкиот опис на производот е употреблив без технички предзнаења на интерфејсите.

(4) Договорниот однос, од кој што произлегува обврската за плаќање, почнува со потпишување на договор за лиценца од двете страни или со писмена потврда од страна на TIMOCOM а може да биде раскинат од двете страни по редовен пат и без наведена причина со отказен рок од 14 дена пред истекот на календарскиот месец. Траењето на договорот изнесува 1 месец и се продолжува секогаш за 1 месец, доколку не е претходно раскинат по редовна постапка од некоја од договорните страни.

3з. Правото на употреба на „Услугата за управување со документи“

(1) Smart Logistics системот им овозножува на корисниците, доколку е така договорено, пристап до „Услугата за управување со документи“ (во продолжение: ДМС), со кои тој може да пренесува свои документи преку Smart Logistics системот (во натамошниот текст: поставување) и да ги направи достапни за прегледување на други корисници. TIMOCOM го задржува правото на ограничување на услугата во однос на форматот, волуменот и количината на документите.

(2) Документите кои што ќе бидат прикачени од страна на корисниците ќе бидат заштитени и сочувани во ЕУ. Преземањето на податоците се врши преку преземање од страна на авторизиран корисник, при што правата за ова ќе бидат задржани од страна на корисниците.

(3) ДМС не е замена за електронска архива со податоци, особено поради тоа што од страна на TIMOCOM не се врши ревизорски безбедно и временски неограничено чување. За придржување до евентуални обврски во врска со чувањето, одговорен е исклучиво корисникот. По истекот на временскиот рок за употреба, корисникот мора да смета на бришење на пренесените документни без претходно известување.

(4) Договорниот однос, од кој што произлегува обврската за плаќање, почнува со потпишување на договор за лиценца од двете страни или со писмена потврда од страна на TIMOCOM а може да биде раскинат од двете страни по редовен пат и без наведена причина со отказен рок од 14 дена пред истекот на календарскиот месец. Траењето на договорот изнесува 1 месец и се продолжува секогаш за 1 месец, доколку не е претходно раскинат по редовна постапка од некоја од договорните страни.

3ѓ. Право на користење на Smart API следење на возила

(1) Smart API следење на возила им овозножува на корисниците, доколку е така договорено, поврзување помеѓу постоечкиот софтвер кај корисникот и Smart Logistics системот. Притоа Smart API следење на возила извршува функција на интерфејс со чија помош се разменуваат податоци помеѓу ТМС на корисникот и Smart Logistics системот. Одредбите за заштита на податоци на Smart API следење на возила наоѓаат соодветна примена во врска со телематските податоци.

(2) Не содржи графичка корисничка површина. За прикажување на содржините на Smart Logistics системот може да биде потребно договарање на понатамошни лиценци.

(3) Поврзувањето на дадениот ТМС на корисникот со Smart API следење на возила а со тоа и на Smart Logistics системот, се врши на сопствена одговорност на корисникот. Тука TIMOCOM може да го поддржи корисникот со давање на располагање на технички опис на производот на Smart API следење на возила. Техничкиот опис на производот не е составен дел на овој договор. Не се гарантира дека техничкиот опис на производот е употреблив без технички предзнаења на интерфејсите.

(4) Договорниот однос, од кој што произлегува обврската за плаќање, почнува со потпишување на договор за лиценца од двете страни или со писмена потврда од страна на TIMOCOM а може да биде раскинат од двете страни по редовен пат и без наведена причина со отказен рок од 14 дена пред истекот на календарскиот месец. Траењето на договорот изнесува 1 месец и се продолжува секогаш за 1 месец, доколку не е претходно раскинат по редовна постапка од некоја од договорните страни.

3е. Право на користење на Smart App транспортни налози

(1) Smart App транспортни налози му овозможува на корисникот, доколку е договорено, со да поставува, обработува, пренесува и прикажува објаснувања и документи за документирање и поддршка со склучување на транспортни договори со друга договорна страна. За таа цел корисникот на Smart Logistics системот може да создава шаблони, да обработува формулари, да коментира изјави и да зачувува. TIMOCOM може на корисникот да му ги стави на увид досегашните трансакции.

(2) Други договорни страни може да бидат корисници на Smart Logistics системот, па дури и трети контакти креирани од понудувачот на утоварот. Еден таков трет контакт, со самото препраќање на документите или изјавата не добива и право на користење на Smart Logistics системот.

(3) Во формуларите, од технички причини, одредени податоци може стандардно да бидат поставени. Стандардното поставување не претставува препорака од TIMOCOM. Корисникот ќе ги приспособи овие податоци според своите потреби и на сопствена одговорност. Преку индивидуалното уредување на изборот на јазици од страна на корисникот во Smart Logistics системот, може да се случи наслови и описи во рамките на еден формулар да претрпат промени и потоа да биде потребно разјаснување помеѓу испраќачот и приемачот. Насловите и описите во формуларите, како и нивните преводи служат за поедноставно користење на еден корисник и се необврзувачки формулирани предлози од страна на TIMOCOM. Корисниците ќе се спогодат за толкувањето на таквите наслови и описи во формуларот. Како стандардно поставување за документ означен како „обврзувачки“ служи јазичното уредување на тој што го креира формуларот.

(4) Корисникот е свесен дека при приложување на изјави за согласност во врска со основните компоненти на еден транспорт во рамките на Smart Logistics системот, стапува на сила важечки договор помеѓу вклучените страни со потврдени права и обврски.

(5) TIMOCOM може да го поддржи корисникот при почитување на обврската за евиденција. Притоа TIMOCOM може да ги чува, снима и обработува во рок од 10 деловни години податоците кои се појавуваат при трансакции. Одговорноста за почитување на можната обврска за евиденција исклучиво е кај корисникот. TIMOCOM задржува функција за експортирање на податоците за да му овозможи на корисникот посебно зачувување. TIMOCOM го задржува правото, просторот за снимање, кој е предвиден за снимање на трансакциите, соодветно да го ограничи според фер-плеј-принципот во согласност со точката 3.3 од овие услови, и исто така, да побара посебен договор ако е потребен простор за снимање. Доколку еден корисник побара пристап, т.е добивање на овие снимени податоци по завршувањето на договорот за користење, TIMOCOM има право да го овозможи откако ќе биде платен соодветен надомест, како и гарантирање т.е наплата на сеуште отворените побарувања од овој лиценцен договор.

(6) Договорниот однос од кој што произлегува обврска за плаќање, почнува со потпишување на договор за лиценца од двете страни или со писмена потврда од страна на TIMOCOM а може да биде раскинат од двете страни по редовен пат и без наведена причина со отказен рок од 14 дена пред крајот на календарскиот месец. Траењето на договорот изнесува 1 месец и се продолжува секогаш за 1 месец, доколку не е претходно раскинат по редовна постапка од некоја од договорните страни.

3ж. Право на користење на Smart App барања за транспорт

(1) Smart App барања за транспорт му овозможува на корисникот, доколку е договорено, можност да понуди индивидуални барања за транспорт до целна група што ќе тој ќе ја одбере (во натамошниот текст: понудувач на утовари), или да достави ценовна понуда (во натамошниот текст: понудувач). Smart App барања за транспорт му овозможува на корисникот да опишува поединечни налози за утовари, да ги обработува како и да пренесува понуди и цени за истите.

(2) Други договорни страни може да бидат корисници на Smart Logistics системот, па дури и трети контакти креирани од понудувачот на утоварот.

(3) TIMOCOM го задржува правото да го ограничи бројот на понудувачи кои може да се одберат за една понуда за поединечен транспортен налог. Исто така се задржува правото да се ограничи периодот помеѓу понудата и планираниот датум на испорака.

(4) Понуда на утовар не е обврзувачка понуда, туку поканата за давање на понуди и не обврзува на склучување на договор. Давателот на утовари прима до знаење дека ценовната понуда се однесува исклучиво на услугата понудена од негова страна. Договорот стапува на сила дури по меѓусебната согласност од страна на давателот на утоварот и понудувачот.

(5) Договорниот однос, од кој што произлегува обврската за плаќање, почнува со потпишување на договор за лиценца од двете страни или со писмена потврда од страна на TIMOCOM а може да биде раскинат од двете страни по редовен пат и без наведена причина со отказен рок од 14 дена пред истекот на календарскиот месец. Траењето на договорот изнесува 1 месец и се продолжува секогаш за 1 месец, доколку не е претходно раскинат по редовна постапка од некоја од договорните страни. Правото на користење на понудувачот, кој бил поканет од страна на давателот на утоварот да достави понуда, завршува со доделување на договорот на еден од понудувачите, без да се бара посебен престанок на друг начин со правото на користење од постојниот договор за лиценца.

3з. Право на користење на Smart API транспортни налози

(1) Smart API транспортни налози им овозножува на корисниците, доколку е така договорено, поврзување помеѓу систем од трети страни употребуван кај корисникот и Smart Logistics системот. Притоа Smart API транспортни налози извршува функција на интерфејс со чија помош се разменуваат податоци помеѓу систем од трети страни употребуван кај корисникот и Smart Logistics системот.

(2) Не содржи графичка корисничка површина. За оптичко прикажување на содржините на Smart Logistics системот може да биде потребно договарање на понатамошни лиценци.

(3) Поврзувањето на помеѓу систем од трети страни употребуван кај корисникот и Smart Logistics системот а со тоа и на Smart Logistics системот, се врши на сопствена одговорност на корисникот. Тука TIMOCOM може да го поддржи корисникот со давање на располагање на технички опис на интерфејсот на производот. Техничкиот опис на производот не е составен дел на овој договор. Не се гарантира дека техничкиот опис на производот е употреблив без технички предзнаења на компјутерски мрежи.

(4) Корисникот е должен да обезбеди обработка на податоците исклучиво за договорената цел на овој договор.

(5) Договорниот однос,од кој што произлегува обврската за плаќање, почнува со потпишување на договор за лиценца од двете страни или со писмена потврда од страна на TIMOCOM а може да биде раскинат од двете страни по редовен пат и без наведена причина со отказен рок од 14 дена пред истекот на календарскиот месец. Траењето на договорот изнесува 1 месец и се продолжува секогаш за 1 месец, доколку не е претходно раскинат по редовна постапка од некоја од договорните страни.

4. Цена на користење

(1) Надоместот за користење доспева пред почетокот на периодот на користење и мора да доспее кај TIMOCOM најдоцна до третиот работен ден од соодветниот период. Фактурите за дополнителните услуги од страна на TIMOCOM доспеваат веднаш. Трошоците на плаќањето ги превзема корисникот со исклучок на законското правило за SEPA- плаќања. Освен ако не е поинаку договорено, TIMOCOM има право да креира и пренесува фактури по електронски пат. Доколку корисникот за оваа намена не обезбеди соодветна адреса за е-пошта или ако корисникот сака да добие фактура на хартија, ќе бидат наплатени соодветните дополнителни трошоци

(2) Правото на корисникот на надомест или повраток на надомест поради жалба е исклучен, освен во случај на неоспорна или правно позитивно решена противтужба.

(3) Доколку TIMOCOM му одобрил попуст на корисникот поради плаќање на надоместот за лиценца за одреден пресметковен период, тогаш овој попуст не важи ретроактивно за договор или за дел од договор ако истиот се заврши пред истекот на пресметковниот период со редовен отказ од страна на корисникот. Истото важи кога отказот настанал поради важна причина од страна на TIMOCOM.

(4) TIMOCOM има право цената на договорената лиценца годишно примерено да ја зголеми, доколку не е експлицитно загарантирана цената за тој период. TIMOCOM ќе најави зголемување на цената по писмен пат во рок од најмалку 4 седмици однапред. Доколку зголемувањето на цената изнесува повеќе од 5% во однос на истиот период претходната година, странката има посебно право на отказ во рок од 14 дена од моментот кога новата цена стапува на сила. Изостанокот на попуст или истекувањето на временски ограничена посебна понуда не се смета за зголемување на цената во смисла на оваа клаузула. Доколку TIMOCOM еднаш или повеќе пати не го искористи своето право на зголемување на цената, со тоа не се одрекува од правото како такво. Авансното плаќање не дава гаранција на цената за однапред уплатен период.

5. Подеднакво третирање, подлиценци, заштита на права

(1) Софтверот му дава на корисникот пристап до Smart Logistics системот како и на другите корисници, без право на приоритет во однос на останатите корисници.

(2) Овој договор за лиценца не важи за давање на подлиценци или за пренос на податоци добиени преку Smart Logistics системот како ни за употребни можности на трети лица, особено не за употреба на софтверот во Smart Logistics системот (во продолжение: софтвер) за сопствена заштита на компјутерски права. Софверот и неговиот изворен код се заштитени со авторски права и се исклучиво во сопственост на TIMOCOM како и на неговите даватели на лиценци и партнери и се осигурани со меѓународни договори и со други државни закони, во коишто се користени.

(3) Софтверот може да содржи кодови кои се интелектуална сопственост на трети страни заедно со напомените за тоа, можни преку поврзувања. Лиценците за овие кодови третата страна ги дава на корисникот врз основа на договор за лиценцирање или одредба. Корисникот го прифаќа важењето на овој договор или одредба за лиценцирање. Ако и доколку овие договори за лиценца се противречни на овој договор, тоамошните регулативите ќе преовладуваат над овој договор.

(4) Корисникот нема право на тековни софтверски ажурирања, последователни испораки на ажурирања или други носители на податоци, особено, нема право на изворниот развоен код, расклопување или менување на софтверот. На корисникот му е забрането да го користи софтверот за понатамошен развој на софтвер, модифицирани верзии или со цел да се направат копии во корист на трети страни, вклучувајќи и други корисници. Секоја друга употреба, без разлика дали со помош на копии, паралелна или наизменична употреба на различни работни места или во корист на различни бизниси и / или филијали, бара писмена согласност за дополнителни платени лиценци.

(5) Корисникот е должен да го извести TIMOCOM за секоја значајна промена во трговско-деловниот регистар на претпријатија веднаш по сознанието за настанатата промена. Ова особено се однесува на трансформацијата, промената на адреса, како и испишувањето или впишувањето во трговско-деловниот регистар на овластени лица кои го застапуваат претпријатието.

6. Гаранција и одговорност

(1) TIMOCOM исклучиво гарантира дека Smart Logistics системот ќе служи за употреба во договорениот обем. Наводите во описот на производите, проспектите и упатствата за работа ставени на располагање од страна на TIMOCOM представуваат необврзувачка препорака. Понатамошна одговорност на TIMOCOM е исклучена. TIMOCOM особено не презема одговорност за актуелноста, точноста и потполноста на информациите поставени од страна на другите корисници нити за компатибилноста на Smart Logistics системот со компјутерската опрема на корисникот или за употребените врски за пренос на податоци.

(2) Уредувањето на хиперврските и информациите на интернет страниците на трети лица достапни преку почетната страница на TIMOCOM не представуваат дел од договорните обврски. Не служат ниту за подетално објаснување на договорните обврски. Уредувањето на хиперврските односно на страниците достапни преку хипер врски не е под непрекината контрола, така што TIMOCOM не презема никаква одговорност за нивната содржина или точност.

(3) TIMOCOM не одговара за штета настаната помеѓу различни корисници, при губење или грешка во пренос на податоците или на друг начин. TIMOCOM не одговара за штетни програми или програмски кодови (вируси, тројанци, црви и сл.,) кои што ги пренесува корисникот преку Smart Logistics системот, или кои се пренесени преку дополнителни прилози на нивните понуди или описи и се пренесуваат на тој начин. Корисникот непосредно одговара за тоа дека нема да пренесува штетен софтвер.

(4) TIMOCOM ниту е договорен партнер ниту посредник во договори склучени со помош на Smart Logistics системот или преносник на соодветни објаснувања. Од тие причини TIMOCOM не гарантира редовно одвивање на договорените договори помеѓу самите корисници или остварување на економски успех. Корисникот сам ја проверува правилноста на доспеаните податоци и внесови на трети лица. Пораките коишто ги испраќаат или објавуваат корисниците преку Smart Logistics системот не представуваат став на компанијата TIMOCOM, ниту се согласува со нив, ниту пак ги поддржува. TIMOCOM не гарантира, дека порака испратена од Smart Logistics системот ќе стигне до целта, т.е ќе биде примена и прочитана од адресираниот примател. Исто така не се гарантира дека личноста која е наведена како испраќач или примач на пораката навистина е и личноста која ги прима или испраќа пораките.

(5) Корисникот го ослободува TIMOCOM од сите одговорности настанати како последица на употребата на Smart Logistics системот од страна на корисникот која што не е во склад со овој договор. TIMOCOM исти договори склучува и со другите корисници и доколку е потребно (по претходни подмирувања на поединечни побарувања за отштета на TIMOCOM), ги застапува евентуално постоечките побарувања за подмирувања на отштетата према другите корисници заради покривање на штетите на корисниците.

(6) Опасноста од непренесување или погрешно пренесување на податоци паѓа на терет на корисникот оној момент кога податоците излегуваат од зоната на влијание на TIMOCOM.

(7) Ограничувањата или исклучувањата на одговорности во овој договор за штети од страна на корисникот не важат во случаи на
a) намерно или со грубо невнимание предизвикано од TIMOCOM, негови законски престаници или помошници во извршувањето,
б) кривични повреди на значителен дел од одредбите на договорот со што се загрозува исполнувањето на намената на договорот,
в) одговорност на TIMOCOM поради злоба или добивање на гаранција,
г
д) одгоборноста за кривична повреда на животот, телото или здравјето на TIMOCOM, негови законски преставници или помошници во извршувањето.

(8) Ако корисникот е претприемач, тогаш одговорноста на TIMOCOM е ограничена при склучување на договорот на вообичаени штети предвидени при договори:
а) Во случаеви на претходниот став 7 a) при грубо невнимание од страна на едноставни помошници,
б) Во случаи на претходниот став 7 б) при едноставно невнимание.
За губење на податоци, програми и обновување со употреба на Smart Logistics системот, TIMOCOM одговара во случаите на точка 7а) и б) само доколку губењето кај корисникот не можело да биде избегнато со мерките на предострожност како на пример со редовно осигурување на податоците.

(9) Составни делови на Smart Logistics системот, кои се назначени како "БЕТА" или "БЕТА-верзија" се однесуваат исклучиво за недовршени производи, кои што во себе ги има сите главни функции, но во поглед на перформансите, компатибилноста и стабилноста постојат ограничувања, бидејќи според досегашното искуство не може пред објавувањето да се симулираат сите хардверски и софтверски околини, односно однесувањето при користење. TIMOCOM ги дава на таквите БETA-составни делови на Smart Logistics системот на располагање само за необврзувачки тестирања, од кои што се неопходни извештаи за искуството на корисниците. Карактеристиките на производите и ослободеноста од тешки грешки не мо же да се гарантира. Корисникот прифаќа, дека TIMOCOM не одговара за можни прекини на користење на системот, губење на податоци, неисправности и штети после тие неисправности како и за пропуштени добивки. Корисникот ќе изврши целосни беѕбедносно осигурување на неговиот локален систем вклучувајќи ги и податоците, пред да инсталира и користи БETA-составни делови на Smart Logistics системот.

(10) Корисникот е единствено одговорен за користење на неговиот пристап до Smart Logistics системот и ќе се воздржува од какви било злоупотреби и каков било обид нелегално да се добијат информации за себе или трето лице или да интервенира во системите на Smart Logistics системот. Во вакви случаи, ќе ги сноси трошоците, вклучувајќи ги и оние трошоци на TIMOCOM предизвикани од инспекција на опрема и / или трошоци коишто се должат на таквите дефекти и грешки кои се во рамките на одговорност на корисникот. Корисникот треба веднаш да го извести TIMOCOM за пристап до Smart Logistics системот или против TIMOCOM од страна на неовластени трети лици или нему позната други лица или за сомневање за нарушување на безбедноста и кои било други релевантни услуги кои за TIMOCOM се беспалатни, особено кога тоа е побарано да се направи од страна на TIMOCOM и потребните мерки не надминуваат пристоен износ на трошоците.

7. Рекламации

(1) Доколку TIMOCOM прими информации за корисник кој ги прекршил обврските од транспортниот договор или друг закон (во продолжение: жалба), TIMOCOM има право, но не и обврска, овие поплаки со или без именување на страната која се жали, да ги изнесе и на други корисници без сослушување или проверка на наведениот корисник.

(2) Корисникот против кого се заснова жалбата (во натамошниот текст: обвинетото лице) должен е без одложување, а најдоцна во рок од една недела од приемот на известувањето за жалбата, да го извести TIMOCOM во писмена форма за нејзината содржина и да ги отстрани причините на жалбата или барем да оправда зошто му е потребно повеќе време.

(3) Доколку на корисникот не му успее да го побие прекршувањето на обврските, TIMOCOM има право - но не и обврска - на корисникот да му пружи помош во рок од една седмица. Ограничената помош е достапна, кога на TIMOCOM истата не му се чини неразумна.

(4) Правата од ставовите 2 и 3 во врска со правото на блокада или прекин постојат исклучиво заради заштита на интересите на TIMOCOM Доколку TIMOCOM истото не го користи, одговорноста према преостанатите корисници е исклучена.

(5) TIMOCOM не е обврзан да ги проверува пристигнатите жалби.

8. Вонреден отказ, траење на лиценцата, завршни одредби

(1) Траењето на правото на употреба се одредува според индивидуално договерената лиценца. Во текот на траењето на бесплатната пробна фаза важи можноста за вонреден отказ од двете страни.

Двете страни имаат право на вонреден раскин на договорот во случај на важна причина без придржување кон отказниот рок. Особено важна причина за вонредно прекинување од страна на TIMOCOM е ако:
a) е корисникот платежно неспособен или му се заканува истото,
б) е одбиено отварање на постапка на инсолвентност за сопственоста на корисникот или доколку корисникот мора да го продолжи законското осигурување,
в) корисникот се огрешил од одредбите и условите коишто доведуваат до загрозување на намената на договорот или до блокирање во склад со точките 3 параграф 4 или 5,
г) корисникот со еден износ на парите за надоместот којшто одговара на еден месец, доцни повеќе од 14 календарски дена или д) доколку кадровските односи во претпријатието на корисникот се променат во висина од 25% или повеќе или правно го застапуваат други лица, во однос на времето кога е склучен договорот.
е) корисникот чиј законски застапник или соработници влегува во конкуренција со TIMOCOM.

(3) Правото на употреба важи од моментот на давање на правото преку TIMOCOM и се завршува истовремено кога е извршен прекршокот.

(4) По истекот на договорот корисникот мора да го избрише секој софтвер кој го има превземено и кај себе инсталирано или без право на задржување и да прекине со употребата на Smart Logistics системот. Исто така, корисникот треба да да го прекине натамошно доставување податоци до евентуално договорен интерфејс.

(5) Доколку корисникот е претприемач, правно лице на јавното право или јавен фонд во склад со § 310 параграф 1 реченица 1 BGB или доколку нема општа правна надлежност во Германија, средиштето и правна надлежност е во Диселдорф. Важи правото на државата Германија под закрилје на правото на ОН за продажба на добра.

(6) Доколку TIMOCOM му доставува превод од овој договор или дел од договорот, германската верзија останува меродавна и правно обврзувачка, доколку во соодветниот превод се наоѓа неусогласеност во однос на германската верзија или отстапување од неа.

(7) Во случај поединечните одредби од овие услови да не се ефктни, важноста на преостанатите одредби останува на сила. Наместо неважечките одредби важат ефектните одредби во склад со договорот и тоа оние кои што се следни по цел по неважечките одредби.

9. Заштита на податоци

(1) Корисникот е согласен TIMOCOM да чува технички податоци за корисникот заради негова идентификација и определување, сигурност на податоците како и заради подобрување на преносот на податоци. За таа цел, тука можат да припаднат анонимни информации зависни од крајните уреди, како што се употребуваниот оперативен систем, резолуцијата на екранот, интернет пребарувачот, ИД и брзината на процесорот, физичка меморија и MAC адресата како и податоци, кои можат да имаат врска под овие околности со индивидуални лица како што е IP адреса, препознавање на уредот, домен на DNS, инсталациската патека, корисничко име, поставките за јазикот, колачињата и телематските податоци.
Покрај тоа, TIMOCOM снима и обработува лични податоци кога корисникот ќе се регистрира за лична сметка кај TIMOCOM во изготвувањето на својот профил за претставување на Smart Logistics системот, како на пр. името на корисникот, адреса, детали за контакт, задача на корисникот во компанијата и дадените познавања на јазици. TIMOCOM не може да ги гарантира деталите и работата на понудувачите, особено ако е поканет од објавувачот. Овие податоци ги користи TIMOCOM за следните цели:
- Проверка на идентитетот на корисникот
- Обезбедување и одржување на договорените перформанси
- Обезбедување на усогласеност со овие услови на услуга
- Спроведување на кориснички иницирани трансакции
- Усогласеност со регулаторните обврски или применливи регулаторни или правни барања.
Периодот на задржување на овие податоци зависи од времетраењето и целта на соодветниот договор, доколку не постои значителен интерес на агенцијата за преработка или законски барања за сочувување.

(2) Корисникот се согласува TIMOCOM да ги чува податоците на корисникот исклучиво заради склучување и обработка на договор, како и за добивање информации за кредитната способност на корисникот од соодветните агенции.

(3) Корисникот е согласен дека TIMOCOM може да ги пренесе податоците на корисникот за исполнување на договорот за лиценца или податоците од сервисните налози на фирми ќерки или на партнерски фирми. Во моментов, тоа се следните:
TIMOCOM SAS, 153, Boulevard Haussmann, FR-75008 Paris;
TIMOCOM Logistica SL, Avenida Riera Principal, 8, ES-08328 Alella/Barcelona;
Hock R. Kft, Malom u. 7., HU-8000 Székesfehérvár;
TIMOCOM sp.z.o.o., ul. Powstańców Śląskich 15, PL-53-332 Wrocław;
DPN CZ Team s.r.o., Klíšská 977/77, CZ-400 01 Ústí nad Labem; Ticonex GmbH, Bessemerstr. 10, DE-40699 Erkrath.

Овие претпријатија ги обработуваат податоци на корисниците исклучиво по налог на TIMOCOM, според нејзините насоки и се обврзани од TIMOCOM да се држат до постоечкиот закон за заштита на податоците. До пренос на податоци на корисниците на трети лица може да дојде во случај на законски смерници, остварливи службени или судски наредби, како и за спречување или сузбивање на кривични дела или прекршоци против лиценцни смерници. Податоци кои немаат лични референца, на пр. анонимизирани податоци или тие кои се одредени за целите на остварување за трети корисници може да се обработуваат од TIMOCOM како и да се пренесуваат на трети страни.

(4) Корисникот, наспроти TIMOCOM, има право во секое време да добие информаци за своите лични податоци што се чуваат, како и правото на исправување, бришење, ограничување на обработката или приговорот за обработка, како и право на преносливост на податоци, под услов да се исполнат соодветните барања за заштита на податоците. Корисниците можат во секое време да постават прашања за нивните права, објаснување за одземање или ограничување на обработката на личните податоци на:

TIMOCOM GmbH
Службеното лице за заштита на податоци
Timocom Platz 1
40699 Erkrath
E-Mail: datenschutz(at)timocom.com

Повлекувањето или ограничувањето не влијае на важноста на договорот и обврската за плаќање на корисникот. Корисникот признава дека како резултат на таквото отповикување или ограничување, TIMOCOM можеби нема да биде во состојба да овозможи повторно користење на Smart Logistics системот.
Истовремено, корисникот има право да поднесе жалба до надзорен орган кој е надлежен за TIMOCOM. Тоа е покраинскиот комесар за заштита на податоци и слобода на информации Северна Рајна-Вестфалија: www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt/

(5) Корисникот е одговорен за заштита на приватноста во согласност со користењето на Smart Logistics системот. Корисникот се обврзува дека при преработката на податоците со помош на Smart Logistics системот ќе ги почитува сите релевантни одредници за заштита на податоци според важечкото право. Корисникот го ослободува TIMOCOM од сите побарувања коишто произлегуваат од или се во врска со непридржувањето до одредбите коишто се однесуваат на законите за заштита на податоците.

(6) Корисникот ги информира сите лица кои се погодени со користењето на Smart Logistics системот пред започнување на употребата, за дадената согласност за обработка на податоци од страна на TIMOCOM, видот на податоците кои се обработуваат, целта и времетраењето на обработката, компаниите кои се вклучени во обработка на податоци како и за можноста да се прекине преносот на податоци. Доколку е неопходна согласност на корисникот според применетите закони е потребна дозвола за лица кои се погодени со користењето на Smart Logistics системот, корисникот ќе увери дека се прибрани сите неопходни согласности или према применетото право дозволена алтернатива (на пр.спогодба за работа) во пишана форма. Корисникот мора да ги сочува соодветните докази во временски период од 2 години по завршувањето на траењето на договорот и на барање на TIMOCOM да го врачи оригиналот.

(7) TIMOCOM предупредува дека според § 28.a ставка 1., бр. 31. од сојузниот закон за заштита на податоци (BDSG), податоците за против договорното извршување на неподмирени побарувања од договорниот однос ќе бидат доставени на SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, доколку отвореното побарување се темели на договорен однос кој што поради неплатени обврски може моментално да се откаже и ако отвореното побарување кое ја надминало доспеаноста во рамки на наведениот рок за Вас не се подмири. Понатамошни информации за SCHUFA може да добиете под www.meineSCHUFA.de.

Состојба: 01.01.2020

§1 Услуга

1. TIMOCOM GmbH ќе работи исклучиво како поддршка на налогодавачот при наплаќањето на неговиот чист износ на фактурата. TIMOCOM по своја сопствена оценка ќе побара од должникот заземање на став во однос на уплатата на отворените побарувања.

2. TIMOCOM нема да преземе гаранција за успехот на интервенцијата.

3. Уплатите, бонификациите или компензациите на должниците по направената интервенција важат како успех на интервенцијата, ако налогодавачот во рок од 2 седмици по најавениот термин за плаќање не му докажува на TIMOCOM дека немало порамнување на побарувањата.

4. Право на налогодавачот е во секое време да спроведува и други мерки со цел наплата на побарувањата.

§ 2 Надомест

1. Фактурата доспева веднаш по приемот.

2. TIMOCOM може парите доспеани од должникот да ги намени за сопствена тужба против налогодавачот (промет со тековна сметка)

3. TIMOCOM го задржува правото да го наплати износот на фактурата заедно со другите фактури, доколку од деловниот однос веќе постои овластување за наплата на налогодавецот. Налогодавецот, што се однесува до тоа, му дава на TIMOCOM полномоштво да може да го наплати неоспорниот износ на фактурата од деловната сметка.

§ 3 Почеток и завршеток

1. Налогодавачот е врзан 3 работни дена за својата понуда за давање налози. Договорот стапува на сила со прифаќањето на налогот од страна на TIMOCOM. За прифаќањето не е потребна посебна форма и може да следи без зборови. Што се однесува до TIMOCOM, договорот се смета за прифатен особено тогаш кога TIMOCOM може да докаже дека веќе интервенирал кај должникот.

2. Налогодавецот може да го откаже налогот придржувајќи се до рокот од 2 седмици. Ако веќе е направена интервенција кај должникот, налогодавецот и понатаму има обврска да информира за уплатата на работата за којшто дал налог, а TIMOCOM и понатаму има право на договорениот надомест.

3. Секоја странка и понатаму има право на вонреден отказ во случај на тешки повреди на обврските.

4. Доколку налогодавецот или должникот изгуби или го заврши својот статус на корисник кај TIMOCOM во врска со налогот за интервенција, и налогодавецот и TIMOCOM имаат право на повлекување на договорот. Во тој случај, договоорот за во иднинаважи за поништен.

5. Ако за време на спроведувањето на интервенцијата би се испоставило дека е побарувањето ненаплатливо, интервенцијата се завршува, а ова ќе му биде јавено на налогодавачот. Побарувањето важи за ненаплатливо особено тогаш кога тоа е спорно, отстапено, во судска постапка, извршиво или оптеретено со правни трети лица или кога должникот е платежно неспособен. Во тој случај, договоорот за во иднинаважи за поништен.

6. Налогодавецот е обврзан да го поддржи TIMOCOM со пружање на соодветни информации. Доколку, и наспроти барањето, TIMOCOM не ги добие потребните информации за обработка на налогот во рок од 14 дена, има право да го раскине договорот и да го намири до тогаш настанатиот надомест во случај на успех.

§ 4 Одговорност

1. Одговорноста на TIMOCOM за штетата на налогодавачот од преземањето или извршувањето на договорот е ограничена на случаите
a) намерното или со грубо невнимание предизвикано од TIMOCOM или негови помошници во извршувањето,
б) кривични повреди на значителен дел од одредбите на договорот со што се загрозува исполнувањето на намената на договорот,
в) одговорност на TIMOCOM поради злоба или добивање на гаранција,
г) одговорност на TIMOCOM според принудно право, како на пр. законот за заштита на производи или
д) одгоорноста за кривична повреда на животот, телото или здравјето на TIMOCOM, негови законски преставници или помошници во извршувањето.

2. Ако корисникот е претприемач, тогаш одговорноста на TIMOCOM е ограничена при склучување на договорот на вообичаени штети предвидени при договори:
a) Во случаеви на претходниот став 1 a) при грубо невнимание од страна на едноставни помошници,
б) Во случаеви на претходниот став 7 a) при грубо невнимание.

3. Налогодавачот е одговороен за тоа дека отворениот износ доспеал, дека е неоспорен, како и за тоа TIMOCOM да ги добие целата потребна документација и информации. Се напоменува дека налогодавачот може да бара повраток на трошоците на успешна интервенција од должникот исклучиво доколку истиот доцни со своите обврски и доколку е врз основа на надлежниот правен поредок на тоа обврзан. Што се однесува до овие трошоци, налогодавачот мора да се обрати директно на должникот.

4. TIMOCOM го задржува правото дека по завршувањето на постапката ќе ја поништи целата документација која што не мора да се чува од причина која е одредена со закон.

§ 5 Друго

1. Сите спогодби мора писмено да се потврдат.

2. Ако налогодавачот не е потрошувач, Диселдорф е местото на исполнување и местото на судска надлежност. Важи германското право.

3. Доколку некоја од одредбите е неделотворна или ќе стане неделотворна, ова не се однесува на делотворноста на сите други одредби или спогодби. Странките имаат обврска наместо неделотворни одредби да востановат делотворна спогодба којашто ќе биде најблиска до целта на неделотворните одредби.

Состојба: 01.10.2014

нагоре