Со решението за јавни објави во нашата транспортна платформа можете како налогоземач да давате понуди на транспорти кои се повторуваат. Ако фирмата која го објавила јавниот оглас се одлучи за Вас, не само што добивате долгорочен транспортен договор, туку и сигурен налогодавач. Во подолу наведениот филтер може да си обезбедите преглед на понудите ширум Европа.