skip navigation

Транспортен лексикон

Записи во лексика

Б Л Ф
  • Бизнис логистика

    Бизнис логистика е збирен поим за вкупната логистика во една фирма. Ги вклучува сите интерни аспекти како и сите крос-компаниски акспекти на логистиката. Тука припаѓаат набавките, интерната [...]

нагоре