skip navigation

Транспортен лексикон

Записи во лексика

Б Л Ф
  • Фиксен термин

    Се доделува фиксен термин, ако при договарањето на транспортен налог се определи одреден временски термин во кој камионот треба да биде утоварен или истоварен. Почитувањето на овој термин е составен [...]

  • Франко

    Зборот Франко се употребува во трговскиот речник и ја означува испораката при која што испраќачот, а не приемачот ги превзема транспортните трошоци.

    Спротивното се нарекува „ex works“ (или [...]

нагоре