skip navigation

Транспортен лексикон

Записи во лексика

Б Л Ф

Фиксен термин

Се доделува фиксен термин, ако при договарањето на транспортен налог се определи одреден временски термин во кој камионот треба да биде утоварен или истоварен. Почитувањето на овој термин е составен дел од законски договорената обврска.

Поимот
Фиксен термин го заменува застарениот поим “терминска роба“ Надредениот поим е “фиксна зделка“

Секојдневни искуства
Фиксните термини почесто се договараат при истовар отколку при утовар. Најчесто договорениот утовар ни кажува кога најдоцна робата мора да биде кај клиентот. Ако камионот дојде порано, тогаш се смета дека терминот е испочитуван. Има и фиксни термини, каде што робата не смее да пристигне порано. И тоа од различни причини: Кранот за истовар е нарачан само во еден одреден временски период, улица мора да биде блокирана за да може да помине камионот. Понатаму, фиксните термини се доделуваат и за обезбедување на строго управување со временски прозорец. Така би требало да се избегнат чекањата на утоварната рампа.

нагоре