skip navigation

Транспортен лексикон

Записи во лексика

Б Л Ф

Франко

Зборот Франко се употребува во трговскиот речник и ја означува испораката при која што испраќачот, а не приемачот ги превзема транспортните трошоци.

Спротивното се нарекува „ex works“ (или и „неслободно“) и тогаш приемачот мора да ги преземе транспортните трошоци. Освен ова, постојат и други трговски клаузули ( на англиски: Incoterms), со која се регулираат условите на испорака во транспортот. Кај сите овие клаузули не станува само збор за плаќањето, туку и за таканаречениот пренос на одговорноста со кој се утврдува до кога е испраќачот, а од кога е приемачот одговорен за состојбата на робата.

Поимот
Зборот Франко доаѓа од италијанскиот глагол affrancare (на македонски приблжно би било: ослободува, предава). Истиот термин се упоребува и кај поштенските марки, и таму транспортот на писмото се презема од испраќачот, ако е франкирано (ослободено).

Со текот на време, се почесто наместо старомодниот збор Франко се употребува изразот „ delivery duty paid “ (на македонски приблжно би било: платени давачки)

нагоре